Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Η Ἀγάπη εἶναι ὁ Ἄνθρωπος! ("Πιστεύω")


Ἡ Ἀγάπη, μόνο, βαστάζει ὅλα τὰ φορτία.
Μπορῶ νὰ βαστάζω ὅλα τὰ φορτία.
Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ μέγα φορτίο! 
Ἡ Ἀγάπη σηκώνει τὸ βάρος τ᾿ οὐρανοῦ. 
Μπορῶ νὰ σηκώνω τὸ βάρος τ᾿ οὐρανοῦ. 
Ἡ Ἀγάπη ὑπομένει τὰ μαρτύρια τῆς πυρᾶς. 
Μπορῶ νὰ ὑπομένω τὰ μαρτύρια τῆς πυρᾶς. 
Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ πυρά! 
Ἡ Ἀγάπη πιστεύει στὴ ζωὴ καὶ στὸ θάνατο. 
ἡ Ἀγάπη πιστεύει στὸ θαῦμα. 
Μπορῶ νὰ πιστεύω στὴ ζωὴ καὶ στὸ θάνατο. 
μπορῶ νὰ πιστεύω στὸ θαῦμα. 
Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος! 
Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ θαῦμα! 
Ἡ Ἀγάπη προσεύχεται κ᾿ ἐνεργεῖ. 
ἡ Ἀγάπη ἀγρυπνεῖ. 
Μπορῶ νὰ προσεύχωμαι καὶ νὰ ἐνεργῶ. 
μπορῶ νὰ ἀγρυπνῶ. 
Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι προσευχὴ καὶ πράξη! 
Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ἡ μυστικὴ ἀγρυπνία! 
Ἡ Ἀγάπη κρατάει ὅλα τὰ χαμόγελα καὶ ὅλα τὰ δάκρυα. 
Μπορῶ νὰ χαμογελῶ καὶ νὰ κλαίω ὅλα τὰ δάκρυα - 
γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ἡ χαρούμενη θλίψη! 
Ἡ Ἀγάπη δίνει τὸν ἄρτο καὶ τὸν οἶνο 
ἐγγύηση γιὰ τὴν αἰωνιότητα. 
Μπορῶ νὰ μεταλάβω τὸν ἄρτο καὶ τὸν oίvo 
ἐγγύηση γιὰ τὴν αἰωνιότητα. 
Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος! 
Κ᾿ ἡ μεγάλη ὑπόσχεση! 
Ἡ Ἀγάπη ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο. 
ἡ Ἀγάπη ἐδώρησε τὸ φῶς. 
Πιστεύω στὸν ἄνθρωπο. 
πιστεύω στὴν Ἀγάπη. 
Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ φῶς καὶ ἡ δωρεά! 
Γιατὶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ Ἄνθρωπος!

(Μελισσάνθη - 1965, "Εκλογή")

2 σχόλια: